Školicí středisko

Naše školicí středisko získola akreditaci v roce... Od této doby se snažíme budoucí řidiče profesionály nejen co nelépe připravit na jejich povolání, ale i přínášet stávajícím řidičům novinky v zákonných normách, v postupech a metodice z oblasti dopravy. Naše středisko v současné době provádí jak kurzy vstupního školení řidičů, tak i pravidelná školení. O tom, proč a jak je nutné se dále zdokonalovat jako řidič z povolání, níže.

Podmínky řeší zákon 361/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů . Kdo je povinen se jej zúčastnit,obsahuje §3 odst.4 uvedeného zákona


(4) Řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E může dále pouze osoba, která je profesně způsobilá k řízení těchto vozidel podle zvláštního právního předpisu 4) nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo Švýcarské konfederace. Profesní způsobilost k řízení vozidla zařazeného do některé ze skupin C1, C1+E, C a C+E platí pro řízení vozidla zařazeného do kterékoliv z těchto skupin. Profesní způsobilost k řízení vozidla zařazeného do některé ze skupin D1, D1+E, D a D+E platí pro řízení vozidla zařazeného do kterékoliv z těchto skupin.

(5) Podmínka profesní způsobilosti podle odstavce 4 se nevztahuje na řidiče, který není občanem České republiky, Švýcarské konfederace nebo jiného členského státu a který nevykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území některého z těchto států ani na tomto území nepodniká, a dále na řidiče
a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1,
b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, obecní policií, Vězeňskou službou České republiky, Celní správou České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky,
c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
e) vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou,
f) vozidel používaných při výcviku a zkouškách při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu 4),
g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
h) vozidel používaných při přepravě zboží v rámci podnikání v zemědělství, lesnictví nebo rybářství v okruhu 50 km od provozovny podnikatele přepravujícího zboží, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
i) vozidel používaných k jinému účelu než k podnikání, nebo
j) zemědělských a lesnických traktorů.


(4) Pravidelné školení je prohlubováním kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.

Naše pravidelná školení se zaměřují na novinky v dopravě a právní úpravě. V návaznosti na tyto pak k jejich faktickému užití v dopravě. Obsah 7hodinového školení je různý v naváznosti na nejaktuálnější dění. Pro více informací nas neváhejte kontaktovat s požadavkem na aktuální skladbu školení.

§ 48 
Pravidelné školení

 (1) Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky.

(2) Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

(3) Držitel platného dokladu osvědčujícího profesní způsobilost řidiče, vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropských společenství6b), kterému byl povolen na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt, nebo který začal vykonávat závislou práci nebo podnikat podle § 46 odst. 2, se zúčastní pravidelného školení v rozsahu 35 hodin do data uplynutí platnosti tohoto dokladu. Pokud do tohoto data uplyne méně než 5 let, neuplatní se rozsah ročního kurzu podle odstavce 2.

(4) Řidič, který se zúčastnil pravidelného školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který řídí vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, a naopak, nemusí absolvovat nové pravidelné školení pro tyto další skupiny nebo podskupiny.

Obsahem našich vstupních školení je celé spektrum nezbytných znalostí řidiče. Z obsahu například: školení o nařízeních 561/2006, 3821/85 a dohodě AETR. Základní dovednosti ovládání jak digitálního, tak i analogového tachografu. Rozložení, upevnění a jištění nákladu a metodiky výpočtu jisticích prvků. Duševní a tělesná kondice řidiče při výkonu povolání. Základní kurz zdravovědy a mnohé další včetně následné přípravy na závěrečnou zkoušku. V případě zájmu o konkrétní hodinovou náplň našich kurzů nás kontaktujte.

§ 47
Vstupní školení


K výuce a výcviku v rámci vstupního školení bude přijata pouze osoba, která:
a) podá písemnou přihlášku a bude držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny či podskupiny nebo
b) se účastní výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny. V tomto případě však bude výcvik v rámci vstupního školení zahájen až po předložení řidičského průkazu.

(1) Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí v oblasti pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy, uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě, bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla, poskytování služeb a logistiky, hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu, sociálně-právního prostředí v silniční dopravě, zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích, prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích a dalších.

Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin pro všechny řidiče uvedené v § 46 odst. 2.

(4) Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, se mohou podrobit výuce a výcviku v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin (neprovádíme).

(5) Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění.

termíny volných pravidelných 7hodinových školení 

Každý termín pravidelného školení má při stávajících podmínkách  kapacitu 24 (28) míst. Po naplnění této kapacity, vás již na požadovaný temín nemůžeme nahlasit. Rezervujte si tedy termíny školení v čas a s předstihem. 

 cena školení je stanovena na 1300,- Kč (cena je včetně DPH)  

Příhlášky na pravidelné školení podávejte prosím  přes e-mail, vyjímečně telefonem. Do zprávy uveďte svoje jméno příjmení datum narození adresu trvalého pobytu a telefon, který potřebuji abych Vás mohl případně kontaktovat pokud by vlivem nějakých omezení mělo dojít ke změnám. Případně vyplňte přihlášku na školení, která je ke stažení na našich stránkách a zašlete jako přílohu. Vše potřebné vám zodpoví pan Miloš Šlajchrt – vedoucí školicího střediska. Potřebné kontakty naleznete zde.

datum  ROK 2024  volných míst   
sobota 27.07.2024 18  

Pro měsíc červenec je zcela mimořádně stanoven, vzhledem k již minimálnímu zájmu,  pouze jeden  termín školení . Pokud bude větší zájem o školení  bude stanoven další termín na základě dohody. Další termíny budou zveřejňovány postupně , v minulosti neprobíhalo školení v měsících červenec a srpen, pokud nebude větší zájem nebudeme o prázdniny školit ani letos. Dejte si včas do pořádku svoji účast na školení, aby bylo možno provést následně obnovu profesní způsobilosti.

 

Na měsíc září připravujem otevření kurzu pro získání řidičského oprávnění C a CE plus profesní způsobilost v rozsahu 140 hodin. Pokud by jste o uvedený kurz měli zájem dejte včas vědět. Přesné termíny budu znát v průběhu měsíce června.

 

Bližší info na telefonu 603516582

 *Upozorňujeme, že je třeba se vždy telefonicky, osobně nebo prostřednictvím emailu - preferujeme  nahlásit minimálně 48 hodin předem. Termín lze garantovat jen po potvrzení školícího střediska. O případné změně vlivem případných omezení vás budeme informovat. Na školení je třeba se dostavit včas a po dobu školení dodžovat základní všeobecně známá hygienická pravidla. S sebou řidič přinese řidičský průkaz , doklad totožnosti, potvrzení o prodělaných školeních a pokud možno tak i kartu řidiče.  Děkujeme za pochopení.

Formuláře a vzory
CMR check list
Formulář pro řidiče CMR check list 
Potvrzení o činnostech
Nový aktualizovaný formulář potvrzení o činnostech řidiče
Ruční zápis tachografu
Formulář pro ruční zápis dat z tachografu při selhání přístroje. 
Přihláška - vstupní školení
PDF formulář přihlášky ke vstupnímu školení
Různé dokumenty
Profesní školení
Výtah k profesnímu školení
Podmínky k absolvování pravidelného školení
Postup pro přihlášení řidičů k pravidelnému školení ve formátu PDF

Instituce

Z praxe

2012 © r57.net |