Školicí středisko

Naše školicí středisko získola akreditaci v roce... Od této doby se snažíme budoucí řidiče profesionály nejen co nelépe připravit na jejich povolání, ale i přínášet stávajícím řidičům novinky v zákonných normách, v postupech a metodice z oblasti dopravy. Naše středisko v současné době provádí jak kurzy vstupního školení řidičů, tak i pravidelná školení. O tom, proč a jak je nutné se dále zdokonalovat jako řidič z povolání, níže.

Podmínky řeší zákon 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů . Kdo je povinen se jej zúčastnit,obsahuje část pátá zákona


§ 46
(1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

(2) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který
   a) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
   b) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
   c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

(3) Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na řidiče
a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km . h-1,
b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,
c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
e) vozidel ve zkušebním provozu,
f) vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,
g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
h) vozidel používaných pro vlastní potřeby a
i) zemědělských a lesnických traktorů.(pozor ne tahačů)

(4) Pravidelné školení je prohlubováním kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.

Naše pravidelná školení se zaměřují na novinky v dopravě a právní úpravě. V návaznosti na tyto pak k jejich faktickému užití v dopravě. Obsah 7hodinového školení je různý v naváznosti na nejaktuálnější dění. Pro více informací nas neváhejte kontaktovat s požadavkem na aktuální skladbu školení.

§ 48 
Pravidelné školení

 (1) Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky.

(2) Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

(3) Držitel platného dokladu osvědčujícího profesní způsobilost řidiče, vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropských společenství6b), kterému byl povolen na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt, nebo který začal vykonávat závislou práci nebo podnikat podle § 46 odst. 2, se zúčastní pravidelného školení v rozsahu 35 hodin do data uplynutí platnosti tohoto dokladu. Pokud do tohoto data uplyne méně než 5 let, neuplatní se rozsah ročního kurzu podle odstavce 2.

(4) Řidič, který se zúčastnil pravidelného školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který řídí vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, a naopak, nemusí absolvovat nové pravidelné školení pro tyto další skupiny nebo podskupiny.

Obsahem našich vstupních školení je celé spektrum nezbytných znalostí řidiče. Z obsahu například: školení o nařízeních 561/2006, 3821/85 a dohodě AETR. Základní dovednosti ovládání jak digitálního, tak i analogového tachografu. Rozložení, upevnění a jištění nákladu a metodiky výpočtu jisticích prvků. Duševní a tělesná kondice řidiče při výkonu povolání. Základní kurz zdravovědy a mnohé další včetně následné přípravy na závěrečnou zkoušku. V případě zájmu o konkrétní hodinovou náplň našich kurzů nás kontaktujte.

§ 47
Vstupní školení


K výuce a výcviku v rámci vstupního školení bude přijata pouze osoba, která:
a) podá písemnou přihlášku a bude držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny či podskupiny nebo
b) se účastní výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny. V tomto případě však bude výcvik v rámci vstupního školení zahájen až po předložení řidičského průkazu.

(1) Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí v oblasti pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy, uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě, bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla, poskytování služeb a logistiky, hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu, sociálně-právního prostředí v silniční dopravě, zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích, prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích a dalších.

Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin pro všechny řidiče uvedené v § 46 odst. 2.

(4) Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, se mohou podrobit výuce a výcviku v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin.

(5) Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění.

Termíny volných pravidelných 7hodinových školení 

Každý termín pravidelného školení má při stávajících vládních omezeních kapacitu 9 míst. Po naplnění této kapacity, vás již na požadovaný temín nemůžeme nahlasit. Rezervujte si tedy termíny školení v čas a s předstihem. Děkujeme za pochopení 
Příhlášky na pravidelné školení podávejte prosím telefonicky nebo přes e-mail. Vše potřebné vám zodpoví pan Miloš Šlajchrt – vedoucí školicího střediska. Potřebné kontakty naleznete zde.

datum   kapacita školení 
So 23.1.2021 (7.00 hod)  5


*
*Upozorňujeme, že je třeba se vždy telefonicky, osobně nebo prostřednictvím emailu nahlásit. Počty volných míst nelze garantovat s ohleden na mimořádnou intenzitu změn vládních nařízení. O případné změně vlivem omezení vás budeme informovat. Na školení je třeba se dostavit v roušce zakrývající ústa i nos a podobu školení dodžovat základní všeobecně známá hygienycká pravidla k zamezení šíření virů. Děkujeme za pochopení.

Formuláře a vzory
CMR check list
Formulář pro řidiče CMR check list 
Potvrzení o činnostech
Nový aktualizovaný formulář potvrzení o činnostech řidiče
Ruční zápis tachografu
Formulář pro ruční zápis dat z tachografu při selhání přístroje. 
Přihláška - vstupní školení
PDF formulář přihlášky ke vstupnímu školení
Různé dokumenty
Profesní školení
Výtah k profesnímu školení
Podmínky k absolvování pravidelného školení
Postup pro přihlášení řidičů k pravidelnému školení ve formátu PDF

Instituce

Z praxe

2012 © r57.net |